Informacje podstawowe.

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Strona internetowa infoShare Academy ma zadanie poinformować naszych obecnych, byłych i potencjalnych Uczestników kursów i szkoleń, Trenerów, Partnerów oraz Pracodawców o zasadach współpracy, kursach, szkoleniach.

Informacje, które zbieramy mogą być wykorzystywane przez infoShare Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, w związku z prezentowanymi ofertami kursów i szkoleń, jak również na potrzeby naszych Partnerów, by umożliwić zaprezentowanie im, jak najlepszej oferty i poprawne przeprowadzenie procesu jej sprzedaży.

Część naszych kontaktów z użyciem udostępnionych nam danych może dotyczyć komunikacji marketingowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane pozyskiwane za pomocą naszych stron WWW oraz przekazane nam bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacja kursów i szkoleń.

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi, w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Nazwa administratora danych osobowych:  infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Administrator Danych, ADO lub infoShare Academy)

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:

infoShare Academy Sp. z o.o.
Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk

lub/oraz wysyłając email na adres kontakt@infoshareacademy.com, wysyłając nam wiadomość za pomocą funkcji czatu dostępnej na naszych stronach lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://infoshareacademy.com/kontakt/.

Możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszymi pracownikami, których dane kontaktowe udostępniamy na naszych stronach WWW, w szczególności na stronie https://infoshareacademy.com/kontakt/.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

W temacie zagadnień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres: iod@infoshareacademy.com lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby:

infoShare Academy Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w związku z realizacją Umowy, tj. realizacją Kursów i Szkoleń opisanych na naszych stronach WWW.

Przede wszystkim potrzebujemy danych osobowych do prawidłowej identyfikacji Uczestników Kursów i Szkoleń oraz do zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, a także w związku z prowadzeniem dokumentacji Kursów i Szkoleń oraz realizacją obowiązków wynikających w przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także w celach, związanych z przekazywaniem Uczestnikom informacji o zasadach realizacji Kursów i Szkoleń oraz innych usług, nowych produktach i usługach dostępnych w ramach naszej oferty oraz oferty naszych Partnerów, a także w związku z zapewnieniem komunikacji między naszymi Trenerami a Uczestnikami Kursów i Szkoleń.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Uczestników Kursów i Szkoleń, których jesteśmy Administratorem Danych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą w procesie zgłoszenia się Uczestnika na wybrany Kurs lub Szkolenie, lub pośrednio od Pracodawcy Uczestnika Kursu lub Szkolenia.

Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania za pomocą papierowych formularzy zgłoszenia także w sposób manualny.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie zgłoszenia na Kurs lub Szkolenie, zapytania o Kurs, ankiety on-line oferowanej do uzupełnienia na konferencjach, targach pracy i innych wydarzeniach branżowych lub za pomocą papierowych formularzy. Zawierają one przede wszystkim imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego a także adres email, jak także obszar zainteresowania w zakresie proponowanych przez Nas kursów.

W przypadku dokonywania przez Ciebie płatności lub w związku z zakupem określonych produktów i usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Dane osobowe, które uzyskujemy pośrednio – od Twojego Pracodawcy.

Dane osobowe dotyczące Uczestników Kursów i Szkoleń możemy także pozyskiwać od Pracodawców w szczególności w zakresie szkoleń dedykowanych dla danego Pracodawcy Dane te mogą być przetwarzane przez nas w celu dopasowania oferty, przygotowania materiałów, oceny stanu wiedzy i kompetencji Uczestników Kursów i Szkoleń, w zależności od zawartej w tym zakresie umowy z Pracodawcą.

Pracodawca, w tym zakresie, w odniesieniu do tych danych, powierza ich przetwarzanie infoShare Academy zgodnie z przyjętymi przez nas i ustalonymi z Pracodawcą standardami.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności Uczestników Kursów i Szkoleń informujemy, że co do zasady Pracodawca nie otrzymuje żadnych danych Uczestnika Kursu lub Szkolenia pozyskanych przez nas bezpośrednio, o ile nie zostało to wskazane w warunkach realizacji usługi na rzecz Pracodawcy.

Pracodawca może otrzymywać od nas informacje o wynikach Uczestników Kursów i Szkoleń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie odbiorców danych oraz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

W trakcie korzystania z naszych stron WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert które przeglądasz i wybierasz.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, w stosunku do których Administratorem Danych jest infoShare Academy przetwarzane są przede wszystkim w związku ze świadczeniem Usługi tj. realizacją Kursów i Szkoleń na rzecz Uczestników i Pracodawców.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja umowy, której stroną jest Uczestnik Kursu lub Szkolenia lub prawnie usprawiedliwiony cel jakim może być obowiązek prowadzenia dokumentacji szkoleniowej przez infoShare Academy jako Instytucja Szkoleniowa i/lub/oraz w celach dowodowych w związku z realizacją umowy na rzecz Pracodawcy zgłaszającego Uczestników Kursów i Szkoleń. Ponadto dane mogą być przetwarzane w oparciu o żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie umożliwiającym kontakt z daną osobą i udzielenie jej odpowiedzi na zadane pytania dotyczące usług oferowanych przez infoShare Academy.

Dane osobowe Uczestników Kursów i Szkoleń są również przetwarzane po zakończeniu świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia lub ochrony przed ew. dochodzeniem roszczeń zarówno ze strony Uczestników Kursów i Szkoleń jak i Pracodawców, jak także po udzieleniu stosownej zgody w celach marketingu usług własnych infoShare Academy.

Dane osobowe, w stosunku do których infoShare Academy jest Podmiotem Przetwarzającym, tj. podmiotem, któremu Pracodawca lub inny podmiot zgłaszający Uczestników jako Administrator Danych, powierzył przetwarzanie danych osobowych, przetwarzane są na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym Trenerom, dostawcom usług i produktów z których korzystamy w ramach realizacji Kursów i Szkoleń. Udostępnianie danych osobowych będzie następowało wyłącznie w przypadkach, kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne.

Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskują również nasi Pracownicy, Współpracownicy oraz podmioty realizujące usługi na naszą rzecz i w naszym imieniu w oparciu o stosowne umowy powierzenia danych osobowych (Podwykonawcy), wyłącznie w celu, zakresie i czasie jaki jest niezbędny do prawidłowej obsługi Uczestników naszych Kursów i Szkoleń.

Zarówno nasi Pracownicy, Współpracownicy, Podwykonawcy jak i Trenerzy, zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w infoShare Academy, obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Twoje dane osobowe, ani szczegółowa informacja o tym z jakich Usług, czy produktów korzystasz nie jest udostępniana Twojemu Pracodawcy jeśli nie stanowi to warunków Umowy.

Twój Pracodawca może otrzymywać szczegółowe informacje o sposobie realizacji Umowy, w tym wynikach Uczestników Kursów i Szkoleń tylko w sytuacji, kiedy jest stroną Umowy.

W przypadku, kiedy stroną Umowy jest bezpośrednio Uczestnik Kursu lub Szkolenia informacje o wynikach uczestnictwa w Kursie lub Szkoleniu oraz wszelkie oceny uzyskane w trakcie, mogą być przekazane obecnemu lub przyszłemu Pracodawcy albo innej wskazanej przez Uczestnika osobie wyłącznie na wyraźne polecenie Uczestnika lub samodzielnie przez Uczestnika Kursu lub Szkolenia.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby Uczestnicy Kursów i Szkoleń mogli bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw na nasz adres e-mail kontakt@infoshareacademy.com.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw powinieneś zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych. W sytuacji kiedy infoShare Academy będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. na zlecenia Administratora Danych np. Twojego Pracodawcy przekażemy Ci odpowiednią informację w tym zakresie.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na bieżąco informacje jakie nam dostarczyłeś – jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonać odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas narzędzi i usług naszych zaufanych Partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez infoShare Academy obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim jes przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@infoshareacademy.com) lub bezpośrednio z naszym zespołem (kontakt@infoshareacademy.com).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych. Kategorie danych osobowych.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich (Usług) realizacji. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej klauzuli informacyjnej.

Uczestnicy Kursów i Szkoleń zobowiązani są do podania danych umożliwiających ich prawidłową identyfikację oraz innych informacji niezbędnych do zawarcia Umowy. W szczególności będą to informację dotyczące takich kategorii danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer NIP, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie, brak możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług.

Uczestnicy naszych Kursów i Szkoleń mogą być dodatkowo zobowiązani do podania większej ilości danych, w sytuacji, gdy dane te będą wymagane przez podmioty współfinansujące dany Kurs lub Szkolenie.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Uczestnicy Kursów i Szkoleń.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Zarówno nasze strony WWW jak i narzędzia z których korzystamy przy realizacji Usług składają się z systemów informatycznych w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania. Profilowanie osób odwiedzających nasze strony WWW lub Uczestników naszych Kursów i Szkoleń realizowane jest w sposób, który nie powoduje w żaden sposób, w stosunku do tych osób, negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych.

Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług i dopasowania oferty do oczekiwań Uczestników naszych Kursów i Szkoleń oraz osób poszukujących ofert w imieniu Pracodawców.

Informacje o profilowaniu.

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW oraz Uczestnicy naszych Kursów i Szkoleń korzystają z naszej Oferty i Usług.

Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.

Informacje o Cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron WWW (zawierające elementy graficzne).

Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy, wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na naszych stornach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW.

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.

RODZAJ TECHNOLOGIIOPIS STOSOWANIA
Cookies sesyjneCookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie – przeglądarce użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika – czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW.
Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika – np. zamknięciu okna przeglądarki stron WWW. Informacje zawarte w Cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.
Cookies stałe (permanentne)Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie – przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji.
Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji użytkownika. Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.
Session StorageMagazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać). Informacje z magazynu przeglądarki
Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.
Local StorageMagazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW – ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).
IndexedDBMagazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików.
Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność i zaproponować przyszłym Uczestnikom naszych Kursów i Szkoleń oraz osobom poszukującym Kursów i Szkoleń dla Pracodawców bardziej dopracowaną i dostosowaną ofertę.
Analiza danych, jakie zapisują się w oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze.
Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru.
Jesteśmy w stanie określić, co można poprawić i jakich elementów unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są dla Ciebie bardziej przyjazne.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych technologii.

CEL STOSOWANIARODZAJ TECHNOLOGIIZAKRES STOSOWANIA
Analityka i statystykaCookies
Local Storage
Session Storage
IndexedDB
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do prowadzenia analiz, opracowywania statystyk, monitorowania zachowań Użytkowników i Klientów w Serwisie i Usługach oraz prezentowania naszych reklam (w naszym Serwisie oraz na innych stronach obsługiwanych przez platformy marketingowe z których korzystamy), co zaś docelowo służy nam usprawnianiu Serwisu i Usług.
Autoryzacja użytkownikaCookiesInformacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przeprowadzenia autoryzacji użytkownika w systemie informatycznym. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznać użytkownika.
Konfiguracja usługiCookies
Local Storage
Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania preferowanych ustawień, które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zapamiętywać ustawienia i konfiguracje serwisu i usług oraz wybranych elementów, widoków stron.
Ustawienia językowe interfejsówCookiesInformacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania ustawień językowych serwisu lub usługi, które wybrałeś. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zawsze prezentować Tobie właściwą wersję językową.
ReklamaCookiesInformacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do dostarczania Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych i dostosowanych do ich preferencji.

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

Zmiana ustawień cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari:  https://support.apple.com/en-lb/guide/safari/sfri11471/16.0/mac/11.0

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Lista usług zaufanych Partnerów

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów, których skrypty zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGAADRES WWWPOLITYKA PRYWATNOŚCI
Google Analyticshttps://analytics.google.com/https://policies.google.com/privacy
Google Marketing Platformhttps://marketingplatform.google.com/https://policies.google.com/privacy
   
User Engagehttps://user.com/pl/https://user.com/pl/polityka-prywatnosci/
Hotjarhttps://www.hotjar.com/https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Facebookhttps://www.facebook.com/https://www.facebook.com/policy.php
PayUhttps://poland.payu.com/https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/
YouTubehttps://www.youtube.com/https://www.youtube.com/yt/about/policies/

Wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych dla „szkoleń zdalnych z udziałem trenera na żywo oraz webinariów via „Zoom“ infoShare Academy Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji  „Zoom“.

 Cel opracowania.

Narzędzie  „Zoom“ stosowane jest w celu przeprowadzania zdalnych kursów i szkoleń z udziałem trenera na żywo, telekonferencji, spotkań online, konferencji video i/lub webinariów (spotkań online).  „Zoom“ jest usługą Firmy Zoom Video Communications, Inc., z siedzibą w USA

Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w bezpośrednim powiązaniu z przeprowadzaniem spotkań online jest infoShare Academy spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472 B, 80-309 Gdańsk, KRS0000561749, Numer NIP: 5842742213, Numer REGON: 361745430

Wskazówka: Po zalogowaniu się na stronę „Zoom“ za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest dostawca aplikacji „Zoom“. Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest wejście na stronę internetową „Zoom“ aby pobrać oprogramowanie do korzystania z niej.

Z opcji „Zoom” można też korzystać po wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora spotkania oraz, w razie potrzeby, dodatkowo danych dostępu do spotkania bezpośrednio w aplikacji „Zoom”.

Jeśli niemożliwe jest lub nie ma potrzeby korzystania z aplikacji „Zoom”, można jedynie używać podstawowych funkcji za pośrednictwem wersji przeglądarki, znajdującej się na stronie internetowej „zoom”.

Jakie dane są przetwarzane?

Podczas korzystania z „Zoom“ przetwarzane są różne rodzaje danych. Objętość danych zależy również od tego, jakie dane wprowadzane są przed lub podczas konferencji online.

Przedmiot przetwarzania stanowią następujące dane osobowe:

Dane użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, hasło (jeśli nie używany jest „Single-Sign-On“), zdjęcie profilowe (opcjonalnie), nazwa kursu (opcjonalnie)

oraz dane powiązane z danymi osobowymi:

Metadane meetingu: temat, opis (opcjonalnie), adres IP użytkownika, informacje odnośnie urządzeń/sprzętu komputerowego.

Nagrania (opcjonalnie): Pliki-MP4 wszystkich nagrań video, audio oraz prezentacji, pliki-M4A wszystkich nagrań audio, pliki tekstowe spotkań online na czacie.

Dane tekstowe, audio oraz video: W czasie „spotkania online” istnieje możliwość korzystania z funkcji czatu, zadawania pytań lub wypełniania ankiety. W tym zakresie przetwarzane są wpisy tekstowe w celu wyświetlenia i, w razie potrzeby, zaprotokołowania ich w „spotkaniu online”. W celu umożliwienia wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku przetwarzane będą dane z mikrofonu urządzenia końcowego oraz z dowolnej kamery video urządzenia końcowego przez czas trwania spotkania. Za pomocą aplikacji „Zoom” można w każdej chwili wyłączyć samodzielnie kamerę lub wyciszyć mikrofon.

Aby wziąć udział w „spotkaniu online“ lub wejść do „pokoju spotkania“ należy podać dane, przy czym dane pobierane są w trakcie zakładania konta przez Uczestnika, także z wykorzystaniem logowania via facebook oraz google.

Zakres przetwarzania

„Zoom“ stosowany jest w celu przeprowadzania „spotkań online“. Spotkania są nagrywane zgodnie z postanowieniami Umowy dot. udziału w Kursie lub szkoleniu. Informacja o nagrywaniu ukaże się dodatkowo w aplikacji zoom.

W przypadku konieczności zaprotokołowania wyników „spotkania online“, protokołowane będą wpisy na czacie, nie jest to jednak regułą.

W przypadku webinariów, w celu lepszego ich opracowania,  możemy przetwarzać również pytania zadawane przez uczestników.

Sprawozdania ze „spotkań online“ użytkowników  „Zoom“ (metadane meetingu, dane odnośnie numeru telefonu, pytania i odpowiedzi z webinariów, ankiety, podstawowe dane identyfikujące uczestników znajdujące się w ich profilu tj.: imię, nazwisko, system operacyjny, lokalizacja, adres IP, wersja używanej aplikacji, model mikrofonu, model głośników, model kamery, parametry połączenia audio, parametry video oglądanego, parametry video udostępniającego ekran, użycie procesora) pozostają zapisane w „zoom“ przez okres 12 miesięcy od zakończenia kursu.

Istniejąca programowo – w narzędziach „spotkań online“ jak również w „zoom“ – możliwość  „monitorowania uwagi“ („śledzenie uwagi“) jest wyłączona.

W rozumieniu artykułu 22 RODO nie ma tu zastosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych podczas „spotkań online” Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) – o ile spotkania odbywają się w ramach nauczania online, które jest rozumiane lub umownie uzgodnione na piśmie.

Dla pracowników, poza wyżej wymienionym przepisem, podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. część ich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wykonywania pracy na rzecz infoShare Academy sp. z o.o..

W przypadku braku stosunku wynikającego z umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Również w tym przypadku jesteśmy zainteresowani efektywną realizacją „spotkań online”.

Odbiorca/Przekazywanie danych

Dane osobowe, przetwarzane  w związku z udziałem w „spotkaniach online“ nie są przekazywane z zasady osobom trzecim, jeśli nie są przeznaczone do w/w przekazywania. Zwracamy jednak uwagę, że treści „spotkań online“ jak również z osobistych spotkań, służą często właśnie do przekazywania informacji klientom, zainteresowanym stronom lub osobom trzecim, a zatem są przeznaczone do przekazywania dalej.

Inni odbiorcy: Podmiot świadczący usługi „Zoom” uzyskuje niezbędną wiedzę o wyżej wymienionych danych, o ile jest to przewidziane w naszej umowie o przetwarzaniu danych z „Zoom”.

 Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

„Zoom” jest usługą świadczoną przez dostawcę z USA. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem również w państwie trzecim. Z dostawcą „Zoom” zawarliśmy umowę o realizację zamówienia, spełniającą wymogi art. 28 RODO.

Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany z jednej strony przez certyfikat „Privacy Shield” firmy Zoom Video Communications, Inc., a z drugiej strony przez zawarcie tzw. standardowych klauzul umownych UE.

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz mian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.
O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na wskazany adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 6 maja 2020 roku.
Zmiany polityki prywatności będą obowiązywały od dnia ich publikacji na stronie infoshareacademy.com/privacypolicy