Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO). Ceniąc Waszą prywatność spełniamy wymagania przewidziane w przepisach prawa
i adresujemy do Ciebie, poniższą Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.

! Nie trzeba kontaktować się z infoShare Academy sp. z o.o., wystarczy zapoznać się z poniższą treścią!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, niezbędnych abyśmy mogli zrealizować umowę o przeprowadzenie kursu oraz umożliwiających prezentowanie bieżącej oferty szkoleniowej, o której z racji zainteresowań chcielibyśmy informować naszych aktualnych, jak i byłych kursantów.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: iSA)
Adres al. Grunwaldzka 427B Kod pocztowy 80-309 Miasto Gdańsk
Numer KRS 0000561749 Numer NIP 5842742213 Numer REGON 361745430

ZAKRES STOSOWANIA

Zastosowanie:  Przetwarzanie danych osobowych uczestników kursów i szkoleń infoShare Academy.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail iod@infoshareacademy.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane przez iSA w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, w celu:
  1. realizacji umowy na przeprowadzenie w ramach infoShare Academy kursu stacjonarnego, jak także zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń, w których realizowane są przez infoShare Academy usługi  (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
  2. realizacji umowy na przeprowadzenie w ramach infoShare Academy kursu zdalnego z udziałem trenera na żywo z wykorzystaniem platformy do komunikacji zdalnej zoom.com  (zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b. RODO);
  3. marketingu produktów i usług, co oznacza przesyłanie informacji handlowych dotyczących kursów, warsztatów, wydarzeń organizowanych przez iSA na podany adres e-mail, jak także reklam, promocji, newsletterów i innych form promocji działalności iSA na telekomunikacyjne urządzenia końcowe takie jak: smartfony, telefony, laptopy, komputery i inne, mające dostęp do sieci Internet, których osoba jest użytkownikiem, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  4. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT, w tym także wydarzeń, w których iSA jest partnerem, uczestnikiem, patronem. (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  5. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami jak także rozliczania należności z tytułu realizacji usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji zawodowych, poziomu kompetencji, zdobytej w ramach kursu wiedzy i umiejętności i zainteresowań zawodowych.
 3. Profilowanie w głównej mierze będzie realizowane w celu marketingu produktów i usług iSA. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostarczanie spersonalizowanej reklamy produktów i usług iSA.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punktach 2.3, 2.4 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w punkcie 2.5 będą przetwarzane przez okres właściwy dla terminu przedawnienia roszczeń z umowy wynikających oraz terminów związanych z przedawnieniem należności podatkowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i osobom działającym w imieniu lub na zlecenie infoShare Academy – np. pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania zleconych przez infoShare Academy zadań.
 2. Dane osobowe w postaci: a) imię i nazwisko, c) identyfikator karty dostępu, d) nazwa podmiotu, do którego lokali osoba posiada dostęp, e) adres e-mail f) informacja o dacie i godzinie wejścia i wyjścia z budynku, w którym infoShare Academy świadczy usługi mogą być przetwarzane przez zarządzającego budynkiem, w oparciu o wydaną imienną kartę dostępu.;
 3. Dane osobowe w postaci: adresu e-mail, nazwy kursu, opcjonalnie imię, nazwisko oraz  zdjęcie będą przetwarzane przez Zoom Video Communications, Inc. Z siedzibą 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA, który legitymuje się certyfikatem przynależności do programu Tarcza Prywatności (EU-US-Privacy Shield), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Zasady i wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zoom VC Inc. zawarte są w Polityce prywatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Przetwarzane przez infoShare Academy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) w odniesieniu do Zoom Video Communications z siedzibą w USA, przy czym przetwarzanie to jest oparte o stosowną umowę, spełniającą warunki art.28 RODO.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail wskazany w pkt. 1.
 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych do infoShare Academy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia/realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia uczestnictwa w wybranym kursie.
Wejście w życie:  kwiecień 2020 r. infoShare Academy sp. z o.o.