Polityka Ochrony i Praw Człowieka

Wprowadzenie: Polityka Ochrony i Praw Człowieka (dalej Polityka)  stosowana jest  w spółce infoShare Academy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka lub Akademia) w brzmieniu ustalonym poniżej.

Niniejszym Zarząd Akademii oświadcza, iż przyjmuje odpowiedzialność za poszanowanie i ochronę fundamentalnych praw człowieka oraz zobowiązuje się do ich respektowania zgodnie z zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz w innych uznanych międzynarodowych normach i standardach. Spółka deklaruje poparcie dla 10 zasad inicjatywy ONZ Global Compact. 

ZARZĄD SPÓŁKI WYZNACZYŁ CELE GŁÓWNE: 

 • Unikanie powodowania lub przyczyniania się do negatywnego wpływu na prawa człowieka przez działalność Spółki, jej produkty lub usługi; 
 • Wdrożenie należytej dbałości o prawa człowieka jako integralnej części prowadzonej działalności biznesowej Spółki na wszystkich jej szczeblach i stanowiskach;
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezpośredniego lub pośredniego wpływu Spółki na realizację praw człowieka. 

CELE TE BĘDĄ OSIĄGANE POPRZEZ: 

 • Przestrzeganie wszelkich obowiązujących tak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagań prawnych jak i wytycznych międzynarodowych, w szczególności norm i standardów w zakresie ochrony praw człowieka; 
 • Dążenie do zidentyfikowania i oceny możliwego niepożądanego wpływu Spółki na prawa człowieka poprzez zastosowanie procesu należytej staranności; 
 • Uwzględnianie na etapie podejmowania decyzji biznesowych niepożądanego wpływu na poszanowanie praw człowieka; 
 • Prowadzenie kontroli poszanowania fundamentalnych praw człowieka w Spółce w uzasadnionych odstępach czasu;
 • Podejmowanie działań zapobiegawczych ograniczających ryzyko wystąpienia naruszeń praw człowieka w ramach działalności Spółki;
 • Wdrożenie procedur i rozwiązań umożliwiających działania naprawcze w przypadku zaistnienia lub przyczyniania się Spółki do wywierania niepożądanego wpływu na prawa człowieka;
 • Podnoszenia świadomości praw człowieka wśród pracowników, współpracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności zgromadzonej wokół działalności Spółki;
 • Współpracę z dostawcami i podwykonawcami respektującymi fundamentalne prawa człowieka; 
 • Podejmowanie działań komunikacyjnych w zakresie realizowanych celów, wspierających ochronę praw człowieka. 

ZAKRES: Polityka Ochrony Praw Człowieka obejmuje wszystkich pracowników i współpracowników Spółki oraz jej pozostałych interesariuszy. 

STANDARDY DOTYCZĄCE OCHRONY CZŁOWIEKA 

Społeczność i zaangażowanie interesariuszy 

Z wszystkimi osobami, instytucjami, społecznościami, organizacjami i urzędami, które są otoczeniem Spółki prowadzony jest dialog; wchodząc z nimi w relacje Spółka ma na celu poznanie ich opinii w sprawie jej działalności biznesowej. Uwzględniając ich oczekiwania efektywnie angażujemy ich w działalność Akademii, a tym samym rozwój dobrobytu w społeczności, w której prowadzimy biznes. 

Przeciwdziałanie dyskryminacji i równe szanse 

Realizowana przez Spółkę polityka zakłada brak dyskryminacji, w jakimkolwiek aspekcie zatrudnienia, na tle rasowym, religijnym, koloru skóry, etnicznym lub narodowościowym, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, płci lub stanu cywilnego. Nie jest akceptowalna żadna forma zachowań dyskryminacyjnych, nękania fizycznego, seksualnego, na tle rasowym, psychicznego, słownego lub jakiegokolwiek innego rodzaju nadużyć. Wszelkie potencjalne działania zmierzające w kierunku nadużyć i naruszeń, eliminowane są w szybki i skuteczny sposób. Zarząd dąży do tworzenia przyjaznego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy mają możliwość rozwoju i wykorzystania swojego potencjału w celu realizacji założeń biznesowych. 

Praca przymusowa 

Zarząd szanuje swobodę zatrudnienia i jako kierownictwo Spółki nie zgadza się na korzystanie z pracy przymusowej w ramach jakichkolwiek działań biznesowych firmy. Spółka dąży na miarę posiadanych kompetencji i możliwości również do tego, aby standardy pracy były przestrzegane przez partnerów biznesowych, dostawców i podwykonawców. 

Praca dzieci 

Praca dzieci NIE JEST TOLEROWANA zarówno w naszej działalności biznesowej, jak i naszych partnerów biznesowych, dostawców, podwykonawców. Nie są zatrudniane osoby, które w świetle prawa nie osiągnęły wieku umożliwiającego podjęcie pracy. 

Swoboda zrzeszania się 

Prawo pracowników do zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest w pełni respektowane. Spółka swoje funkcjonowanie w tym obszarze opiera na konstruktywnym dialogu z pracownikami.

Czas pracy, wynagrodzenie i benefity

Nadrzędnym celem Spółki jest działanie zgodnie z prawem tak w kwestii wynagrodzeń, jak i świadczeń pracowniczych. Spółka dąży do tego, aby wynagrodzenia pracowników były satysfakcjonujące i konkurencyjne w ramach branży. Obowiązek właściwego sposobu oceny pracowników przez efekty pracy, a nie subiektywnych uprzedzeń czy sympatii jest spełniony. 

Bezpieczne i uczciwe warunki pracy 

Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan tak psychiczny, jak i fizyczny pracowników Spółka traktuje priorytetowo. Polityka Spółki w tym obszarze zakłada całkowitą zgodność z lokalnymi regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy w oparciu o najwyższe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy jest jednym z priorytetów Spółki. Firma dba o to, aby pracownicy i współpracownicy otrzymywali uczciwe wynagrodzenie, które spełnia wymagania prawne i rynkowe, umożliwiając zapewnienie godziwych warunków życia. System wynagrodzeń powiązany jest z wynikami pracownika, jego wkładem w działalności i rozwój Spółki oraz wynikami całej firmy. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków pracy zawiera Regulamin Pracy Zdalnej.

Zgłoszenia i wyjaśnienia nieprawidłowości

Dewizą Akademii jest transparentność w działaniu oraz szacunek do szczerej i uczciwej komunikacji w zakresie przestrzegania praw pracy we wszystkich obszarach działalności. Pracownicy mają możliwość zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości tj. łamania ich praw w miejscu pracy. 

Pracownikom zapewniona jest anonimowość i bezpieczeństwo przed odwetem. 

Spółka zobowiązana jest się do odpowiedzi na zgłoszenia pracowników oraz podjęcia działań naprawczych w kwestii ujawnionych naruszeń. 

Zarząd Spółki przeznacza w ramach prowadzonej działalności odpowiednie zasoby na realizację celów dotyczących ochrony praw człowieka, monitorowanie podejmowanych działań oraz zapewnia, iż niniejsza polityka jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki. 

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

infoShare Academy’ 2023