Warunki udostępniania nagrań audiowizualnych
Kursów zdalnych

  1. infoShare Academy spółka z o.o. (dalej jako Spółka) realizuje na rzecz Uczestnika w oparciu o zawartą Umowę usługę w postaci Kursu zdalnego (dalej: Kurs) 
  2. Spółka zapewnia Uczestnikowi dostęp do:
  1. materiałów audiowizualnych w postaci nagrań części teoretycznej Kursu przeznaczonych do nauki własnej; 
  2. nagrań z przeprowadzonych przez trenera prowadzącego zajęć z Kursu realizowanego zdalnie poprzez platformę ZOOM.
  1. Spółka po zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszych Warunków, udostępni mu materiały audiowizualne (pkt 2 lit a powyżej) oraz nagrania audiowizualne z poszczególnych zajęć Kursu (pkt. 2 lit. b powyżej)  – dalej łącznie jako Materiały audiowizualne Spółki; z poniższymi zastrzeżeniami.
  2. Z uwagi na udostępnianie Uczestnikowi Materiałów audiowizualnych Spółki, zabronione jest jakiekolwiek rozpowszechnienie, upublicznienie, rejestrowanie lub wykorzystanie ich przez Uczestnika, poza jego potrzeby osobiste związane z udziałem w Kursie. Jakiekolwiek utrwalenie Materiałów audiowizualnych Spółki ich rozpowszechnianie, upublicznienie lub wykorzystanie będzie oznaczało naruszenie autorskich praw majątkowych Spółki do wskazanych Materiałów audiowizualnych Spółki, jako integralnego utworu, prawa do ochrony wizerunku i danych osobowych uczestników oraz trenera, oraz naruszenie Umowy w związku z naruszeniem zobowiązania do zachowania poufności.
  3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania określonego w ust. 4 niniejszych Warunków, Spółka może dochodzić odszkodowania w postępowaniu sądowym na zasadach ogólnych oraz skorzystać z uprawnień przewidzianych Umową, co do nie zachowania poufności przez Uczestnika.
  4. Udostępnienie Materiału audiowizualnego o którym mowa w pkt 2 li. a , następuje na czas trwania Kursu.
  5. Udostępnienie Materiału audiowizualnego o którym mowa w pkt 2 li. b , następuje na od dnia, w którym odbyły się zajęcia, z których materiał został nagrany przez pozostały czas trwania Kursu.
  6. W pozostałym zakresie Strony obowiązują postanowienia Umowy.