< Wróć do szkoleń IT

Szkolenie Power BI i baza SQL

calendar

TERMIN

Ustalamy indywidualnie

clocl

CZAS

24h / 3 dni

money

CENA

Ustalamy indywidualnie

photo

Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, w tym analityków i osób podejmujących decyzje w oparciu o dane zawarte w bazie danych SQL. Zakres szkolenia obejmuje wykorzystanie bazy SQL w pracy z Microsoft Power BI. Do współpracy z Power BI można dobrać jedną z baz danych: Microsoft SQL Server, Azure SQL, IBM DB2, Informix, Oracle SQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB lub Microsoft Access.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • analityków

 • osób zajmujących się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych

 • osób podejmujących decyzje w oparciu o dane zawarte w bazie danych SQL

pattern

pattern
pattern pattern

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Nauczysz się jak efektywnie pozyskiwać i przetwarzać dane w celu podejmowania decyzji biznesowych.

 • Poznasz podstawy języka SQL i dowiesz się jak wykorzystać go w codziennej pracy.

 • Poznasz terminologię i narzędzia niezbędne w pobieraniu informacji z bazy danych, a następnie prezentacji ich w Power BI.

 • Dowiesz się jak wykorzystać język SQL w zakresie raportowania i analizy danych, tak aby umieć wydobywać z bazy danych krytyczne dla biznesu informacje.

Program szkolenia

 • Dzień: 1

  Moduł 1  – Power BI Desktop

  • Wprowadzenie do programu
  • Wersje i typy licencji i możliwości programu
  • Główne zastosowania i omówienie interfejsu użytkownika
  • Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu
  • Usługi Power BI w chmurze – możliwości i ograniczenia
  • Pierwszy model Power BI
  • Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi
  • Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z danymi
  • Typy danych, konwersja i dostosowanie ustawień regionalnych
  • Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów wizualizacji
  • Karta, tabela, macierz – formatowanie obiektów
  • Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram
  • Filtr wizualizacji, karty i raportu
  • Praca z modelem opartym na wielu tabelach
  • Tabele, relacje i model danych w analizie
  • Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
  • Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych, wskaźniki KPI
  • Wstęp do modelowania i łączenia danych
  • Model danych Power Query dla Power BI Desktop
  • Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia
  • Pliki płaskie i foldery CSV, JSON – edycja i konwersja informacji
  • Dane z arkusza kalkulacyjnego jako źródła danych dla wizualizacji
  • Łączenie niestandardowych źródeł danych SQL + CSV + Strony WWW
  • Zaawansowane elementy wizualne
  • Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
  • Zaawansowane hierarchia modelu danych
  • Wizualizacje niestandardowe z platformy handlowej i z pliku
  • Udostępnianie raportów Power BI Desktop
  • Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
  • Eksport raportu do formatu PDF
  • Udostępnienie raportu w chmurze
  • Osadzenie raportu na witrynie Sharepoint i witrynie publicznej WWW
  • Etapy przetwarzania danych w Power BI
  • Zapytanie SQL, Przekształcenie (język M), Przetwarzanie DAX

  Moduł 2 – bazy danych SQL

  • Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania
  • Pojęcia związane bazami danych SQL
  • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
  • Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
  • Edytor kodu SQL – zapoznanie z narzędziami
  • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
  • Łączenie Microsoft Power BI z bazą danych
  • Połączenie bezpośrednie
  • Łączenie z użyciem ODBC
  • Pobieranie danych z tabel i widoków (Table/View) do modelu danych
 • Dzień: 2

  Moduł 3 – model danych

  • Power Query w łączeniu i przekształcaniu danych
  • Filtrowanie i sortowanie danych wejściowych,
  • Kolumny obliczeniowe i warunkowe,
  • Tworzenie niestandardowych kolumn obliczeniowych,
  • Funkcje tekstowe i matematyczne,
  • Typy danych i ich konwersja,
  • Scalanie i podział kolumn.
  • Model danych i język M
  • Dołączanie i scalanie tabel,
  • Relacje w Excelu i modelu danych,
  • Funkcje zaawansowane języka M,
  • Usuwanie wartości zduplikowanych,
  • Pivot i Unpivot,
  • Agregacja i zliczanie.
  • Aspekty praktyczne modelu danych
  • Tabela przestawna oparta o model danych,
  • Wielokrotne odwołanie do obiektów,
  • Aktualizacja danych.

   

  Moduł 4 – język DAX

  • Wprowadzenie do języka DAX
  • Czym jest język DAX
  • Zastosowania języka DAX
  • Wymagania wstępne
  • Środowisko pracy
  • Pasek formuły
  • Obszar obliczeń
  • Praca z językiem
  • Składnia
  • Kolumna obliczeniowa i jej zastosowania
  • Składnia formuły
  • Miary w DAX
  • Wygląd formuły
  • Autosumowanie
  • Funkcje i ich typy
  • Funkcja pokrewna
  • Kontekst
  • Kontekst wiersza
  • Kontekst filtru
 • Dzień: 3

  Moduł 5 – zapytania bezpośrednie

  • Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)
  • Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
  • Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
  • Dane w standardzie SQL
  • Pobieranie danych – instrukcja SELECT
  • Składnia polecenia SELECT
  • Kolejność wykonywania instrukcji SELECT
  • Operatory i kryteria w zapytaniach
  • Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
  • Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
  • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
  • Wybór kolumn w wyniku zapytania
  • Alias kolumny AS
  • Kolumny obliczeniowe
  • Sortowanie wyników zapytania ORDER BY (ASC/DESC) sortowanie i kwestia NULL
  • Funkcje skalarne
  • Operacje na datach
  • Ograniczenie pobierania rekordów i usuwanie duplikatów DISTINCT
  • Wyrażenie warunkowe CASE
  • Funkcje języka SQL w zapytaniach
  • Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, REPLACE, SUBSTRING, UPPER, LOWER
  • Łączenie i ciągów tekstowych z użyciem funkcji CONCAT
  • Funkcje matematyczne ROUND i podobne
  • Funkcje czasu i daty oraz operacje na nich
  • Funkcje konwersji i rzutowanie typów danych
  • Przetwarzanie zagregowanych danych
  • Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
  • Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
  • Kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING
  • Wstęp do funkcji okien OVER, PARTITION BY
  • Operacje na połączonych tabelach
  • Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele w zapytaniu
  • Złączenie wewnętrzne INNER JOIN,
  • Złączenie prawe zewnętrzne RIGHT OUTER JOIN
  • Złączeni lewe zewnętrzne LEFT OUTER JOIN
  • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
  • Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN
  • Złączenia równościowe i nierównościowe
  • Łączenie wyników zapytania
  • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
  • Części wspólne i INTERSECT, EXCEPT/MINUS

   

  Moduł 6 – zapytania zaawansowane

  • Kwerendy zagnieżdżone
  • Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
  • Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań
  • Zmienne tabelaryczne CTE
  • Funkcje okien w SQL
  • Widoki uporządkowane OVER,
  • Partycjonowanie wyniku zapytania PARTITION BY,
  • Odwołania do wierszy: poprzedni, następny, pierwszy i ostatni.
  • Optymalizacja zapytań
  • Procedury składowane,
  • Generowanie zapytań z użyciem procedur składowanych.
pattern

Trener

Przemysław Wołosz

Key Account Manager

Telefon

+48 730 830 801

Porozmawiajmy o szkoleniu

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez Ciebie wiadomość
Administratorem danych osobowych jest infoShare Academy sp. z o.o., który dane osobowe przetwarza zgodnie z Klauzulą informacyjną.